Reklamace a záruka

Reklamace se nevztahuje na vady způsobené spotřebitelem a běžné opotřebení zboží.

Lžíce na boty
Prodloužili jsme záruku! Na všechny lžíce Achilles objednané od 1.1.2018 se vztahuje ZÁRUKA 7 let. V praxi to znamená, že pokud se Vám v této lhůtě projeví výrobní vada lžíce (nedostatečnost lepidel nebo chybně složené vrstvy), máte první dva roky nárok na novou lžíci zdarma!

Pakliže se výrobní vada projeví během následujících pěti let používání Vaší lžíce, máte nárok na slevu 25% při zakoupení stejné lžíce ACHILLES.

Záruka na dřevěné lžíce na boty Achilles zakoupené před datem 1.1.2018 je 3 roky.

Záruka se vztahuje na vady způsobené chybou ve výrobě. Nereklamujeme lžíce ACHILLES poškozené velkou silou či neopatrným zacházením. Dále se záruka nevztahuje na lžíce poškozené vlhkostí a počasím.

Ostatní zboží
Na ostatní zboží se vztahuje klasická záruční doba.

Jak postupovat v případě reklamací

 1. Uvědomte nás o problému ideálně emailem na adresu: trodlerjakub@drevovoni.cz (nebo dopisem na adresu naší firmy). K emailu / dopisu přiložte fakturu. Pokud nemůžete dohledat fakturu, uveďte údaje, podle kterých budeme schopni identifikovat objednávku: jméno a příjmení + email / telefon – musí se jednat o údaje, na které byla uskutečněna objednávka. 
 2. Zboží zašlete na naši adresu (viz níže / stránka Kontakt)
 3. Reklamaci vyhodnotíme a budeme Vás informovat o jejím výsledku (do 30ti dnů od přijetí zboží na naši adresu). Pokud bude reklamace oprávněná, vznikne Vám právo na náhradu. V opačném případě bude vadné zboží vráceno. 

Adresa pro zasílání reklamací:
Dřevo voní s.r.o.
Radňovice 19
592 31 Nové Město na Moravě

Nejste si jistí, zdali se jedná o reklamovatelnou vadu?
Fotografie poškozených produktů spolu s dalšími informacemi zasílejte na email: objednavky@drevovoni.cz
Vaši záležitost posoudíme a zpravidla do druhého pracovního dne od nás emailem obdržíte odpověď.

Vrácení zboží (Odstoupení od kupní smlouvy).

Kliknutí na nadpis vás přesměruje na stránku Odstoupení od kupní smlouvy.

Kompletní reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Dřevo voní s.r.o., IČ 07287097, se sídlem Radňovice 19, 592 31 Nové Město na Moravě, vedená u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 107369 (dále jen „prodávající“ či „Dřevo voní“), a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží zakoupeného od Dřevo voní.
 2. Adresa pro zasílání reklamací:
  Dřevo voní s.r.o.
  Radňovice 19, 592 31 Nové Město na Moravě
  email: info@drevovoni.cz
  www: drevovoni.cz
  IČ: 07287097
 3. Povinností kupujícího je seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Dřevo voní potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 4. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 5. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje Dřevo voní ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura nebo online faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem prodeje zboží, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení. Lhůta je 24 měsíců, není-li u konkrétního výrobku uvedeno jinak.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

3. Smluvní záruka za jakost

Dřevo voní může nad rámec zákonné lhůty (24 měsíců) poskytovat bezplatný servis ve vyznačené lhůtě, tato služba se řídí výhradně tímto Reklamačním řádem a zejména pak bezplatným servisem, viz článek VI.

III. Záruční podmínky

1. Záruka na Achilla – dřevěnou lžíci na boty

Na všechny dřevěné lžíce na boty objednané od 1.11.2018 se vztahuje záruka 7 let. Na lžíce na boty zakoupené z drevovoni.cz před tímto datem se vztahuje záruka 3 roky.

Záruční podmínky:

 • První 4 roky od objedání dřevěné lžíce Achilles máte v případě jejího poškození způsobeného výrobní vadou nárok na novou lžíci zdarma. Záruka se vztahuje pouze na poškození způsobené běžným užíváním.
 • Následující 3 roky (5.-7. rok) máte nárok na slevu 50% na zakoupení stejného typu dřevěné lžíce na boty.

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail info@drevovoni.cz. Dále Dřevo voní v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však Dřevo voní možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Uplatnění reklamace

Pro vyřízení reklamace zasílejte zboží na adresu:
Dřevo voní s.r.o.
Radňovice 19
592 31 Nové Město na Moravě

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).

Dále Dřevo voní doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž Dřevo voní doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

Je-li však v záručním listě či v dokladu o zakoupení zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo v autorizovaném servisním středisku.

Dřevo voní vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Výluky

Záruka se nevztahuje na poruchy vzniknuté následkem:

 1. prudkého nárazu způsobeného pádem a jiným nevhodným zacházením
 2. živelné pohromy
 3. přirozeným opotřebováním
 4. vystavení výrobku nepříznivému vlivu počasí, jako např. sluneční záření atd… – přirozeným opotřebováním v důsledku užívání výrobku
 5. pokud byla závada způsobená cizími látkami
 6. pokud zákazník škodu způsobil nevhodným skladováním, nebo převážením výrobku ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním nebo jinak nevhodném prostředí
 7. v případě mechanického poškození
 8. pokud sériové číslo výrobku bylo změněné, odstraněné nebo nečitelné
 9. nedodržením pokynů uživatelské příručky

Pokud bude v průběhu opravy zjištěné, že závada nepodléhá záruce, náklady spojené s takovou opravou hradí majitel

IV. Vyřízení reklamace

1. Kupující – spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady Dřevo voní vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující – podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

V. Společná ustanovení

Dřevo voní vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace Dřevo voní upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Dřevo voní právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po repliky hodinek vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Dřevo voní či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

VI. Bezplatný servis

Na zboží prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis.V případě výrobní vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takovéto zboží přijato do servisu a bude

 • opraveno, nebo
 • vyměněno za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry,
 • pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis.

Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 35 dnů od přijetí zboží – po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Práva z vadného plnění poskytnutá výrobcem nejsou tímto dotčena.

VII. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1.4. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovně Dřevo voní nebo jako dokument na www.drevovoni.cz.